PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

7.1. Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / 7.1. Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.1

Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement

by Marta Osypińska 1, Renata Abłamowicz 2

1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; 2 – Dział Archeologii, Pracownia Bioarcheologii, Muzeum Śląskie w Katowicach

In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House, pp. 239-267.

Abstract: Chapter 7.1 provides detailed information on faunal remains from the LBK settlement at Ludwinowo 7. The quantity and quality of the material enabled the analysis of chronological and spatial differences within the site.

Keywords: Ludwinowo, Kuyavia, Neolithic, LBK, animal remains, archaeozoology, meat consumption

Pobierz ten rozdział / Download this chapter