PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Prace Archeologiczne

 English version / Wersja angielska

O serii

Seria wydawnicza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Prace”, wydawane początkowo w ramach ogólnouniwersyteckiej formuły „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, przez wiele lat pełniły rolę głównego kanału publikacyjnego pracowników najpierw Katedry Archeologii Polski, a później (od roku 1971) Instytutu Archeologii UJ. Twórcą serii był profesor Rudolf Jamka, od roku 1950 kierownik Katedry Archeologii Polski, a później pierwszy dyrektor Instytutu Archeologii UJ. Profesor Jamka początkowo pełnił też rolę redaktora „Prac Archeologicznych” (zeszyty 1-14), którą od zeszytu 15 przejął profesor Janusz K. Kozłowski. Obecnie przewodniczącym rady redakcyjnej jest profesor Jan Chochorowski. Kolegium redakcyjne tworzą kierownicy poszczególnych Zakładów Instytutu Archeologii UJ.

Od tomu 62 (2008) „Prace Archeologiczne” posiadają nową oprawę graficzną i edytorską, a od tomu 65 (2012) wydawane są poza formułą „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Wydawcą wykonawczym serii jest obecnie wydawnictwo „Profil-Archeo”. „Prace Archeologiczne” od tomu 62 wydawane są w alternatywnych wariantach (jednak z ciągłą numeracją tomów): „Monografie” – zwarte tematycznie opracowania, zwykle jednoautorskie (autorstwa pracowników Instytutu), i „Studia” – zbiory artykułów, połączonych tematycznie w sposób nawiązujący do kierunków aktywności badawczej poszczególnych Zakładów wchodzących w skład Instytutu Archeologii UJ. Te ostatnie są otwarte na autorów również spoza tej jednostki. Kolejne tomy ukazują się sukcesywnie w zależności od możliwości i strategii badawczej Instytutu.

Procedura ewaluacji prac do publikacji
Wszystkie tomy serii są recenzowane. Procedura kwalifikacji prac do druku przebiega w następujący sposób: a) zgłoszone prace są oceniane pod względem merytorycznym przez Redaktora serii; b) wybrane propozycje konsultowane są przez Komitet  redakcyjny; c) zaaprobowane prace są recenzowane przez niezależnych ekspertów; d) wydawnictwo opracowuje i wdraża strategię finansowania kosztów wydawniczych.

Dane serii:
Tytuł: Prace Archeologiczne (podtytuł: Monografie lub Studia)
Tytuł międzynarodowy: Prace Archeologiczne (subtitle: Monographs or Studies)
ISSN: 2353-0995
Redaktor naczelny: Jan Chochorowski
Komitet redakcyjny: Wojciech Blajer (UJ, Kraków), Bolesław Ginter (UJ, Kraków), Janusz K. Kozłowski (UJ, Kraków), Renata Madyda-Legutko (UJ, Kraków), Jacek Poleski (UJ, Kraków), Paweł Valde-Nowak (UJ, Kraków), Jarosław Źrałka (UJ, Kraków)
Sekretarz redakcji: Karol Dzięgielewski
Adres do zgłaszania propozycji: karol.dziegielewski@uj.edu.pl

Strona WWW i pełny wykaz tomów: http://www.archeo.uj.edu.pl/serie-wydawnicze

 

Tomy wydane w Wydawnictwie Profil-Archeo:

Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer

Profesor Marek Gedl – życie i dzieło

Teoria ewolucji w archeologicznych badaniach

Retusz – jak i dlaczego?

Wczesnołużyckie cmentarzysko w Kietrzu (IV)