PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

RODO

Dane osobowe

1. Wydawnictwo Profil-Archeo dokłada wszelkich starań by gromadzone przez firmę dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Wydawnictwo Profil-Archeo informuje, że przetwarza następujący zasób danych osobowych: a) w odniesieniu do klientów, którzy dokonywali zakupu w księgarni internetowej: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, IP komputera, z którego dokonano zamówienia; b) w odniesieniu pracowników i współpracowników, którzy otrzymywali z Wydawnictwa wynagrodzenie z jakiegokolwiek tytułu (autorów, redaktorów, korektorów, tłumaczy, recenzentów, grafików, specjalistów DTP, itd.): imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, imię ojca, imię matki, data i miejsce urodzenia, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, PESEL lub NIP, nazwa banku i numer konta.

3. Powyższe dane osobowe są przechowywane w celu: a) w odniesieniu do klientów: realizacji zamówień, wystawiania faktur, informowania o wydarzeniach opganizowanych przez Wydawnictwo; b) w odniesieniu do pracowników i współpracowników: zawierania i realizacji umów, wystawiania dokumentów niezbędnych do rozliczeń podatkowych, formułowania ofert współpracy.

4. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych Wydawnictwu przez Klientów jest Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo z siedzibą w Pękowicach przy ul. Jurajskiej 23, tel. +48 12 665 10 11, e-mail: wydawnictwo@profil-archeo.pl.

5. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zleceń lub świadczenia innych usług o ile takie zostały przez Klienta zamówione.

6. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zlecenia lub korzystania z określonych zamówionych usług.

9. Wydawnictwo stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.