PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne

 English version / Wersja angielska

 

Cele i zakres tematyczny serii

Seria wydawnicza OCALONE DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE została zainicjowana w 2011 r. Otwarta formuła, zakładająca publikację wyników wszelkich archeologicznych badań ratowniczych, została zaproponowana w odpowiedzi na rosnącą dysproporcję pomiędzy liczbą powstających opracowań a ich odsetkiem trafiającym do obiegu naukowego dzięki profesjonalnie przygotowanym publikacjom. Uważamy, że nakład pracy włożonej w przygotowanie tzw. konserwatorskich lub inwestorskich opracowań materiałów zabytkowych nie powinien być marnowany, a uzyskane wyniki badań zasługują na szerokie rozpropagowanie. Nie ma bowiem lepszej formy zwrotu kosztów społecznych badań archeologicznych niż syntetyczna monografia, z którą może zapoznać się każdy zainteresowany.

Większość z dotychczas wydanych tomów serii powstała dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”, umożliwia dotowanie publikacji wyników badań ratowniczych.

W 2013 r. seria OCALONE DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE zyskała serię poboczną – MINIATURY. Jej założenia programowe są takie same jak serii głównej, jednak przeznaczona jest dla niskobudżetowych publikacji – na temat stanowisk niewielkich pod względem objętości, ale ważnych pod względem naukowym lub konserwatorskim. Seria wydawana jest w formacie broszurowym (B5).

Kładziemy nacisk na wysoki poziom merytoryczny i edytorski opracowań. Nie mniej istotne od aspektów naukowych są dla nas wszelkie formy popularyzacji, zwłaszcza z zastosowaniem nowoczesnych technik przekazu (wizualizacje, rekonstrukcje). Poszczególne tomy wydawane są w języku polskim z angielskimi streszczeniami i podpisami do rycin lub dwujęzycznie (w jęz. polskim i angielskim).

Przy tworzeniu serii zapraszamy do współpracy instytucje i firmy, którym zależy na upowszechnieniu wyników badań archeologicznych. W zakresie naszych możliwości leży zarówno pozyskiwanie środków na publikację, adiustacja opracowań do wersji drukowanej (w tym wsparcie merytoryczne), jak i przeprowadzenie pełnej procedury wydawniczej.

Polecamy szerszy tekst o genezie i celach serii, opublikowany w Raporcie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2019 r., dostępny tutaj.

Procedura ewaluacji prac do publikacji
Wszystkie tomy serii są recenzowane przez jednego (seria „Miniatury”) lub dwóch niezależnych recenzentów (seria główna). Procedura kwalifikacji prac do druku przebiega w następujący sposób: a) zgłoszone prace są oceniane pod względem merytorycznym i etycznym przez redaktora serii i wewnętrzny komitet decyzyjny Wydawnictwa; b) wybrane propozycje konsultowane są przez zewnętrzny komitet redakcyjny; c) zaaprobowane prace są recenzowane przez niezależnych ekspertów; d) w porozumieniu ze zleceniodawcą dobierana jest formuła finansowania wydania (granty, dotacje, nasza inwestycja). Nie wydajemy prac na koszt autora/ów (osób fizycznych), ani nie stosujemy odstępstw od powyższej procedury ewaluacji ze względu na przyjętą ścieżkę finansowania; e) zaakceptowane manuskrypty przechodzą drobiazgową procedurę redakcji merytorycznej, technicznej oraz językowej (z native-speakerem).

 

Polityka etyki publikacyjnej (stosujemy się do zasad opracowanych przez COPE)

Wskazówki dla autorów i redaktorów tomów

 

Dane serii wydawniczych ODA:

Tytuł: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne
Tytuł międzynarodowy: Saved Archaeological Heritage
ISSN: 2084-0071
Redaktor naczelny: Karol Dzięgielewski
Komitet redakcyjny: prof. Anthony Harding (University of Exeter, Wielka Brytania), prof. dr hab. Sławomir Kadrow (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów), dr Jutta Kneisel (Kiel University, Kilonia, Niemcy), prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), prof. dr hab. Jerzy Piekalski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław), dr hab. Marcin S. Przybyła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Adres do zgłaszania propozycji: wydawnictwo@profil-archeo.pl

Od 2018 r. seria indeksowana na norweskiej, międzynarodowej liście czasopism, serii wydawniczych i wydawców (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers).

Tytuł: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne – Miniatury
Tytuł międzynarodowy: Saved Archaeological Heritage – Miniatures
ISSN: 2353-2319
Redaktor naczelny: Karol Dzięgielewski
Komitet redakcyjny: prof. Anthony Harding (University of Exeter, Wielka Brytania), prof. dr hab. Sławomir Kadrow (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów), dr Jutta Kneisel (Kiel University, Kilonia, Niemcy), prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), prof. dr hab. Jerzy Piekalski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław), dr hab. Marcin S. Przybyła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Adres do zgłaszania propozycji: karol@profil-archeo.pl

 

Dotychczas wydane tomy:

Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie śląskiej

Żelazna Nowa. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu

Wilczyce. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej

Ludwinowo. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo. Neolithic settlement in Kuyavia

Gnieżdżewo – osady z przełomu epok brązu i żelaza na Pomorzu Wschodnim

Radom-Wośniki. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim

Kopydłowo. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski

Pliszczyn. Eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie. Eneolithic settlement complex in the Lublin region

Koszyce. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu

Gulin-Młyn. Cmentarzyska w regionie radomskim

Warzyn Pierwszy. Osada z epoki brązu w Małopolsce

Hrubieszów. Osada z wczesnej epoki żelaza

Zakrzewska Osada. Cmentarzyska na Pojezierzu Krajeńskim

Tresta Rządowa. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej