PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Wydawnictwo / Publisher

 

JAK WYDAĆ KSIĄŻKĘ?

Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna „Profil-Archeo” znajduje się w wykazie wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe publikowanym przez Ministra Edukacji i Nauki (poziom I – 80 punktów, poz. 643, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 84900).

Sterujemy całym procesem wydawniczym – od pozyskania środków na wydanie książki po jej promocję i ogólnoświatową dystrybucję (sprawdź dostępność naszych książek na świecie). Najszybsza ścieżka wydania publikacji to jej sfinansowanie przez zleceniodawcę (osobę prawną), jednak oferujemy również możliwość zorganizowania środków, co jednak zazwyczaj wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania (np. przygotowaniem grantu wydawniczego, pozyskaniem dotacji itp.). Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie, najczęściej po otrzymaniu parametrów planowanej publikacji i/lub przesłaniu jej części lub całości. Oto, co dokładnie wykonujemy:

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYDAWNICZYCH

 • pozyskiwanie środków finansowych na publikację
 • doradztwo przy samodzielnym pozyskiwaniu środków na publikację
 • konsultacje przy wyborze optymalnej formy publikacji
 • konsultacje treści merytorycznych (opcjonalnie)

RECENZJA

 • wszystkie publikacje naukowe (również poza seriami) podlegają procedurze recenzji wydawniczej (szczegóły procesu ewaluacji w zakładkach dotyczących serii wydawniczych)
 • stosujemy w praktyce zasady etyki publikacyjnej opracowane przez COPE (zobacz szczegóły naszej polityki etyki publikacyjnej)

PROJEKTOWANIE PUBLIKACJI

 • opracowanie szaty graficznej (z uwzględnieniem pomysłów klienta)
 • dobór środków wyrazu typograficznego
 • wykonanie szkiców graficznych

REDAKCJA

 • redakcja techniczna
 • adiustacja wydawnicza
 • składanie tekstów prostych i utrudnionych (tabele, wykresy, równania)
 • retusz elektroniczny ilustracji
 • korekta językowa i edytorska
 • łamanie kolumn, impozycja i przygotowanie publikacji do druku

TŁUMACZENIA NAUKOWE

 • tłumaczenia na język angielski (archeolog-tłumacz we współpracy z tłumaczem przysięgłym oraz native speakerem)
 • tłumaczenia na język niemiecki (tłumacz przysięgły z doświadczeniem w zakresie tłumaczenia prac archeologicznych)

NADZÓR TECHNICZNY NAD DRUKIEM

 • zlecenie do drukarni
 • kontrola jakości wydruków
 • przesyłka do klienta

PROMOCJA I DYSTRYBUCJA

 • promocja medialna (prasa, serwisy społecznościowe i tematyczne)
 • realizacja i dystrybucja materiałów towarzyszących (broszur, ulotek, publikacji popularno-naukowych)
 • organizacja spotkań promocyjnych
 • dystrybucja w księgarniach internetowych (w tym w naszej), księgarniach naukowych (stacjonarnych i internetowych) i sieciach dystrybucji

 

HOW TO PUBLISH A BOOK?

We control the entire publishing process – from obtaining funds for publishing a book to its promotion and worldwide distribution (check the availability of our publications worldwide). The fastest publication path is its financing by the client (legal person), but we also offer the possibility to organize funds, which, however, usually involves longer waiting times (e.g. preparation of a publishing grant, obtaining subsidies, etc.). Each order is priced individually, usually after receiving the parameters of the planned publication and / or sending it part or whole. Here’s what exactly we do:

ANALYSIS OF FINANCIAL POSSIBILITIES

 • raising funds for publication
 • advice on the self-raising of funds for publication
 • consultations when choosing the optimal form of publication
 • content (substantial) consultation (optional)


REVIEW   

 • all scientific publications (in publishing series or outside of them) are subject to a peer-review procedure (details of the evaluation process in pages for publishing series)
 • we apply in practice the principles of publication ethics developed by COPE (see the details of our policy on publication ethics here)

DESIGNING PUBLICATIONS

 • development of graphic layout (including customer ideas)
 • selection of means of typographic expression
 • creation of graphic sketches


EDITORIAL

 • technical editing
 • publishing adjustment
 • folding simple and difficult texts (tables, charts, equations)
 • retouching electronic illustration
 • linguistic and editorial correction
 • breaking columns, imposing and preparing publications for printing


SCIENTIFIC TRANSLATIONS

 • translations into English (archaeologist-translator and native speaker)
 • translations into German (sworn translator with experience in archaeological translation)


TECHNICAL SUPERVISION ON PRINT

 • order to the printing house
 • quality control of printouts
 • shipment to the customer


PROMOTION AND DISTRIBUTION

 • media promotion (press, social media and thematic websites)
 • realization and distribution of accompanying materials (brochures, leaflets, popular science publications)
 • organization of promotional meetings
 • distribution in online bookshops (including ours), scientific bookstores (stationary and online), and international distribution networks