PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Zamek typu motte w Lubrzy w świetle badań interdyscyplinarnych. Próba podsumowania / The motte-and-bailey castle in Lubrza in light of interdisciplinary research. An attempt to summarise the issue

DOI: 10.33547/Lubenov2022.17

Zamek typu motte w Lubrzy w świetle badań interdyscyplinarnych. Próba podsumowania / The motte-and-bailey castle in Lubrza in light of interdisciplinary research. An attempt to summarise the issue

by Arkadiusz Michalak 1

1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 327–333. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

 

Artykuł podsumowuje wyniki analizy interdyscyplinarnej materiałów archeologicznych pozyskanych w wyniku ratowniczych badań wieży mieszkalno-obronnej w Lubrzy. Źródła skonfrontowano z danymi z różnych dyscyplin, co pozwoliło na wykreowanie obrazu codziennego funkcjonowania założenia w Lubrzy. Wyobrażenie, choć dalekie od kompletności, przynosi pewne informacje o mieszkańcach wieży; ich majętności, statusie, diecie. W artykule omówiono również znaczenie i kontekst rozbieżności między źródłami pisanymi a archeologicznymi i danymi architektonicznymi, zachodzącymi w odniesieniu do siedziby obronnej w Lubrzy. Niewykluczone, że źródła archeologiczne przynoszą nam również informacje o nieoświetlonym dokumentami oblężeniu wieży. W związku z wieloma możliwymi przyczynami obecności tak dużej ilości broni na obszarze zamku zachować należy ostrożność przy formułowaniu ostatecznych wniosków w tym zakresie.

This article summarizes the results of an interdisciplinary analysis of archaeological materials obtained as a result of rescue excavations of a residential and defense tower in Lubrza. The sources were confronted with data from various disciplines, which allowed for the approaching of the everyday life of the Lubrza facility. The overall picture, though far from complete, brings some information about the inhabitants of the motte-and-bailey castle, their wealth, status, and diet. The article also discusses the significance and context of the discrepancies between written and archaeological sources, as well as architectural data, in relation to the fortified abode in Lubrza. It is possible that the archaeological sources also provide us with information about the siege of the motte-and-bailey castle, which is not recorded in written sources. Due to a variety of reasons for the presence of such a large number of weapons within the stronghold, a careful approach should be taken when formulating final conclusions in this regard.