PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Epilog dziejów założenia w Lubrzy. Nowożytne zabytki odkryte na jego terenie / An epilogue to the history of the foundation in Lubrza. Modern artefacts discovered in its area

DOI: 10.33547/Lubenov2022.16

Epilog dziejów założenia w Lubrzy. Nowożytne zabytki odkryte na jego terenie / An epilogue to the history of the foundation in Lubrza. Modern artefacts discovered in its area

by Paweł Stachowiak 1

1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 315–325. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

 

W artykule przedstawione zostały przedmioty związane z użytkowaniem terenu w okresie, w którym wieża mieszkalna już nie istniała. Przedmioty te podzielić można na kilka kategorii: monety, ozdoby, części obuwia, militaria, zabawki oraz elementy zegarów. Analizę omawianego zbioru traktować można jako przyczynek do poznania kultury materialnej mieszkańców ówczesnej Lubrzy. Pozwala ona dostrzec szereg faktów, które w źródłach pisanych zostały oświetlone jedynie przez nieliczne przekazy. Mimo skromności zbioru rzuca się w oczy silne zmilitaryzowanie społeczeństwa pruskiego czy też recepcja modowych trendów na prowincji. Przykładem mogą być ołowiane figurki żołnierzy, które cieszyły się rosnącą popularnością w społeczeństwie zachodnim pod koniec XIX i na początku XX w. Jako takie stanowią doskonałe źródło do analizy wojny poprzez narracje niemilitarne.

The article describes objects related to land use in the period when the residential part of the tower castle no longer existed. These items can be divided into several categories: coins, ornaments, shoe fragments, military items, toys, and clock components. The analysis of the discussed collection can be viewed as a contribution to a better understanding of the material culture of Lubrza townspeople of the modern period. It allows us to remark on several details for which we find only limited accounts in the written sources. Despite the scarcity of the collection, a strong militarization of Prussian society is clearly visible, as well as the receptiveness toward fashionable trends in a provincial region. Lead figurines of soldiers, which gained popularity in western societies in the late nineteenth and early twentieth centuries, may serve as an example. As such, they make an excellent source for analyzing war activities through non-military narratives.