PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy

Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy / Castrum Lubenov. The tragic history of the medieval tower in Lubrza

Redaktor/Edited by: Arkadiusz Michalak

Wydawcy/Publishers: Wydawnictwo Profil-Archeo; Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

Opis/Physical description: oprawa miękka/softcover; format: 210 × 295 mm; liczba stron/pages: 339; rok wydania/year of publication: Pękowice – Świdnica 2022

Cena/Price: 0 zł (zdobądź egzemplarz promocyjny dostępny jako gratis do innych zakupów/get free copy as a gift to another purchase)

ISBN: 978-83-66579-21-7 (Profil-Archeo), 978-83-959409-3-4 (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
DOI: 10.33547/Lubenov2022
W 2016 r. doszło do zniszczenia bezpośredniego otoczenia cennego historycznej obiektu – gródka stożkowatego/wieży rycerskiej w Lubrzy (woj. lubuskie). Podjęte natychmiast po tym niefortunnym zdarzeniu działania interwencyjne doprowadziły do zadokumentowania stanu zachowania wieży i pozyskania licznych, przemieszczonych z pierwotnego kontekstu, artefaktów z późnego średniowiecza. Niniejsza książka zawiera pełny opis i rekonstrukcję historii obiektu typu motte i kultury materialnej związanej z jej funkcjonowaniem. Od początku redaktorowi tego opracowania przyświecał zamiar ukazania tragicznych dziejów wieży przez pryzmat codziennej aktywności jej dawnych mieszkańców – Braudelowskich struktur codzienności. To zamierzenie udało się z powodzeniem zrealizować i w efekcie czytelnik dostaje do rąk wielowątkową opowieść o sferze materialnej, duchowej, statusie i kontaktach, wreszcie prozaicznej codzienności funkcjonowania obiektu na przestrzeni wieków. Uwzględniono kontekst historyczny (J. Karczewska), architektoniczny (A. Legendziewicz), geoinformacyjny (G. Kiarszys), różne aspekty poszczególnych kategorii znalezisk (H. Augustyniak, S. Kałagate, A. Michalak, A. Janowski, T. Szczurek, D. Makowiecki, M. Makowiecka, P. Stachowiak), a także wątek technologii rzemiosła kowalskiego (M. Biborski et al., J. Hošek). Nie mniej ważna jest analiza uwarunkowań prawnych zniszczenia zabytku i jej bezkarności (M. Kosowicz). W efekcie dostajemy do rąk niezwykle frapujący obraz codziennego życia wyższych sfer społecznych w średniowieczu na pograniczu Śląska, Wielkopolski i Brandenburgii, sprowokowany wprawdzie gwałtem na dziedzictwie, ale udowadniającym mimo to, jak wielkim potencjałem dysponuje współczesna archeologia w zakresie „czytania przeszłości” ze skrawków, które ma do dyspozycji.

—————————————————————

DOI items (chapters):

Castrum Lubenov. Wprowadzenie do problematyki / Castrum Lubenov. Introduction

Prawne aspekty zniszczenia stanowiska archeologicznego Lubrza 39 / Legal aspects of the destruction of the archaeological site Lubrza 39

Badania archeologiczne na terenie założenia w 2016 r. i prace dokumentacyjne w 2022 r. / Archaeological research at the site from 2016 and documentation work in 2022

Średniowieczna Lubrza w świetle źródeł pisanych / Medieval Lubrza in light of written sources

Późnośredniowieczny gródek rycerski w Lubrzy w świetle archiwalnych źródeł teledetekcyjnych i kartograficznych / Late medieval motte at Lubrza in the light of remote sensing techniques and historical cartography

Wieża w Lubrzy w świetle badań architektonicznych oraz jej tło stylistyczno-architektoniczne na przełomie XIII i XIV w. / The Lubrza tower in light of architectural research and its stylistic and architectural background at the turn of the 13th and 14th centuries

Elementy osprzętu wieży i okucia budowlane / Elements of the auxiliary equipment and construction fittings of the tower

Późnośredniowieczny materiał ceramiczny / The late medieval pottery

Przedmioty związane z zajęciami mieszkańców / Items related to activities of residents

Elementy stroju / Dress accessories

Średniowieczne monety i pokrywka pojemnika na brakteaty / Medieval coins and the lid of a bracteate box

Militaria / Weaponry

Badania technologiczno-chemiczne oraz metaloznawcze wybranych zabytków metalowych / Technological, chemical, and metallurgical examination of selected metal artefacts

Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy / Discussion of results metallographic examination of finds from Lubrza

Zwierzęce szczątki kostne / Animal remains

Epilog dziejów założenia w Lubrzy. Nowożytne zabytki odkryte na jego terenie / An epilogue to the history of the foundation in Lubrza. Modern artefacts discovered in its area

Zamek typu motte w Lubrzy w świetle badań interdyscyplinarnych. Próba podsumowania / The motte-and-bailey castle in Lubrza in light of interdisciplinary research. An attempt to summarise the issue

Castrum Lubenov. The Tragic History of the Medieval Tower in Lubrza (Summary)