PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

7. Materiały kamienne

DOI: 10.33547/ODA-SAH.09.Wil.07

Materiały kamienne (Lithic materials)

by Katarzyna Kerneder-Gubała 1

1 – Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

In: Piotr Włodarczak (ed.) 2019. Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 9, Kraków – Niepołomice – Pękowice: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”, Wydawnictwo Profil-Archeo, pp. 103-120.

Abstrakt: Na stanowisku 10 w Wilczycach, w obiekcie 15 odkryto kilkanaście wytworów kamiennych, z czego unikatową, niepowtarzalną grupę stanowi sześć toporów kamiennych będących intencjonalnym wyposażeniem grobowym. Spośród nich cztery zachowane są kompletnie, pozostałe – fragmentarycznie. Topory te są zróżnicowane morfologicznie. Również surowce wykorzystane do ich produkcji są różnorodne. Wszystkie noszą ślady użytkowania lub przetwarzania. Pozostałe okazy kamienne to zarówno naturalne fragmenty, jak i części narzędzi. Większość z nich najprawdopodobniej nie należy do wyposażenia grobowego, a stanowi komponent wypełniska obiektu, związany także z innymi fazami osadniczymi stanowiska.

Słowa kluczowe: Wilczyce, eneolit, kultura ceramiki sznurowej, topory kamienne, obróbka kamienia

Abstract: More than a dozen lithic artefacts were discovered in feature 15 at Wilczyce site 10, including an absolutely unique group of six stone battle axes, intentionally placed as grave goods. Four of them survived in full and the other two in fragments. The battle axes differ in terms of morphology, and were made from diversified raw materials, as well. All bear traces of use or re-working. The other stone pieces include both natural fragments and tool fragments. Most of them probably did not belong to the grave furnishings, instead being elements of the fill connected with other phases of the site’s occupation.

Keywords: Wilczyce, Eneolithic, Corded Ware Culture, stone battle axes, stone processing

Get this chapter (soon)