PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Opis grobów i zabytków / Description of graves and artefacts

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.02

Opis grobów i zabytków / Description of graves and artefacts

by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2

1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

In:  E. Tomczak, A. Szczepanek, P. Jarosz 2021. Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11, Pękowice: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”, Wydawnictwo Profil-Archeo, p. 11-80.

Summary: Detailed description of 71 graves and their furnishings.