PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Edom – odkrywanie / Edom – discovering

Edom – odkrywanie. Polskie badania archeologiczne w południowej Jordanii / Edom – discovering. Polish archaeological research in southern Jordan
Autor/Author: Piotr Kołodziejczyk
Wydawcy/Publishers: Profil-Archeo, Fundacja Popularyzacji Nauki im. Euklidesa, Instytut Archeologii UJ
Opis fizyczny/ Physical description: oprawa miękka/paperback; format/dimensions: 200×200 mm; liczba stron/pages: 48; data wydania/issuing date: 2019

Cena/Price: 10 Kup teraz / Buy now

Są miejsca na Ziemi, które są naprawdę wyjątkowe – tak nasycone śladami przeszłości, że niemal rozbrzmiewają głosami ludzi, którzy żyli tam przed wiekami. Spacerując po bezdrożach południowej Jordanii lub odwiedzając pustynne stanowiska archeologiczne w tej części kraju, spotykamy się nie tylko z zabytkami lub informacjami o życiu dawnych wspólnot, ale także z dzisiejszymi problemami ich ochrony, konserwacji i często skomplikowanym funkcjonowaniem we współczesnym świecie. Będąc skarbnicą wiedzy o naszej przeszłości, południowa Jordania – historyczna kraina Edom – powinna być nieustannym polem aktywności naukowej, która może przynieść nie tylko nowe zabytki czy ślady przeszłości, ale także ogromną ilość informacji pozwalających na poszerzenie naszej wiedzy o dawnych czasach.

Ten cytat ze wstępu oddaje atmosferę projektu, którego częścią jest publikacja, która towarzyszy serii wystaw fotograficznych, dokumentujących prace krakowskich archeologów w południowej Jordanii. W 2019 r. czasowe wystawy odwiedzą Kraków, Warszawę, Poznań i inne miejsca, a ich trwałym efektem będzie prezentowany albumik. Znajdziemy tu znakomite zdjęcia (autorstwa P. Kołodziejczyka, J. Bodzka, A. Koprowskiego, M. Bernasia, M. Czarnowicza, B. Witkowskiej, K. Kopija) wykonane podczas trwających od 2014 r. polskich projektów archeologicznych, a także wiele danych o dziedzictwie archeologicznym i historycznym Jordanii, jednego z najmniej odkrytych archeologicznie krajów Bliskiego Wschodu.

There are places on Earth that are truly unique –so saturated with the traces of the past that they almost echo with the voices of people who lived there centuries ago. Strolling through the wilderness of southern Jordan or visiting desert archaeological sites in this part of the country, we discover not only monuments or information about the life of past communities, but also today’s problems of their protection, conservation and often complicated functioning in the modern world. Being a treasury of knowledge about our past, southern Jordan – the historical land of Edom – should be a constant field of scientific activity that can offer not only new monuments or traces of the past, but also a huge amount of information that allows us to expand our knowledge about old times.

This quotation from the introduction reflects the atmosphere of the project, part of which is the publication, which accompanies a series of photographic exhibitions documenting the work of Kraków archaeologists in southern Jordan. In 2019, temporary exhibitions will visit Kraków, Warsaw, Poznań and other places, and this album will be a lasting effect. Here you will find excellent photos (by P. Kołodziejczyk, J. Bodzek, A. Koprowski, M. Bernaś, M. Czarnowicz, B. Witkowska, K. Kopij) taken during the Polish archaeological projects from 2014, as well as a lot of data on Jordan’s archaeological and historical heritage, one of the least archeologically discovered countries of the Middle East.