PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Wielka Wojna na nadwiślańskim przedpolu Twierdzy Kraków

DOI: 10.33547/Igolomia2021.16

Wielka Wojna na nadwiślańskim przedpolu Twierdzy Kraków
The Great War on the Vistula River outskirts of the Kraków Fortress

by Jakub Niebylski 1

1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River, wydanie 2, Igołomia – Pękowice: Profil-Archeo, 2021, pp. 291-310.

W opracowaniu przedstawiono opis teatru działań wojennych na lewobrzeżu Wisły, na wschodnim przedpolu austro-węgierskiej Twierdzy Kraków podczas Wielkiej Wojny, nazwanej później I wojną światową. Walki rozgrywały się na terenie byłego zaboru rosyjskiego, w dniach 16–25 listopada 1914 roku oraz 2–6 grudnia 1914 r. Toczono je na obszarze zajętym 6 sierpnia 1914 r. przez Austro-Węgry po wypowiedzeniu Rosji wojny. W historiografii walki te noszą nazwę Bitwy Krakowskiej. Miała ona na celu zatrzymanie ofensywy rosyjskiej prącej ku zachodowi i uniemożliwienie zdobycia Twierdzy Kraków oraz powstrzymanie dalszego marszu armii rosyjskiej na Śląsk, Czechy i Berlin. Rezultatem tych działań był sukces militarny wojsk austro-węgierskich, przełamanie frontu i odepchnięcie wojsk rosyjskich ku wschodowi, okupiony bardzo dużymi stratami osobowymi obu stron i zniszczeniami lokalnej infrastruktury. Świadectwem tych wydarzeń są groby i cmentarze wojenne znajdujące się na terenach pól bitewnych oraz liczne znaleziska – pozostałości po toczonych walkach.

The study presents a description of the theatre of war operations on the left bank of theVistula River, on the eastern foreground of the Austro-Hungarian Kraków Fortress during the Great War, later called World War I. The fighting took place in the area of the former Russian partition, on November 16–25, 1914 and December 2–6, 1914. They were fought in the area occupied from August 6, 1914 by Austria-Hungary after the declaration of war on Russia. In historiography, these fights are called the Battle of Kraków. It was aimed at stopping the Russian offensive heading west and preventing the capture of the Kraków Fortress and stopping the further march of Russian army on Silesia, Bohemia and Berlin. The result of these actions was the military success of the Austro-Hungarian army, breaking the front and pushing the Russian troops eastwards, paid for with great personal losses on both sides and the destruction of local infrastructure. The testimonies of these events are war graves and cemeteries located in the battlefields, as well as numerous finds – remains of battles.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *