PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Recherches Archéologiques NS 10

Recherches Archéologiques NS 10
Wydawca/Publisher: Instytut Archeologii UJ
Opis fizyczny/Physical description: oprawa miękka/paperback; format/dimensions: 162×235 mm; liczba stron/pages: 279; data wydania/publication date: 2019 (2018)

Cena/Price: 0 zł (książka dostępna wyłącznie jako egzemplarz promocyjny wraz z innym produktem/book available only as free gift to other purchases) Kup teraz / Buy now

W tomie 10 zgromadzono kilka tekstów o prehistorycznych brązach: siekierkach z tulejką typu Pasawa (Wojciech Blajer) czy pomorskich dętych nagolennikach i bransoletach nerkowatych oraz o kontekście złożonego z tych przedmiotów skarbu z Gdyni-Karwin (Karol Dzięgielewski, Anna Longa, Jerzy Langer, Magdalena Moskal-del Hoyo). Sporą część tomu zajmują dwa duże teksty poświęcone osadnictwu celtyckiemu na Śląsku (Przemysław Dulęba). Krzysztof Michalczewski i Jan Bulas analizują rzadko identyfikowane narzędzia kościane (skrobacze) z okresu przedrzymskiego i rzymskiego. Ważną część zeszytu stanowią teksty dotyczące nowych badań na wielokulturowych stanowiskach (głównie z okresu wpływów rzymskich) w Małopolsce (Michał Kasiński, Jan Bulas, Magdalena Okońska, Joanna Zagórska-Telega, Jacek Pikulski, Anita Szczepanek). Dariusz Niemiec szczegółowo analizuje XIII-wieczne fortyfikacje Krakowa, a Paulina Kowalczyk-Matys omawia unikalne, XVI-wieczne znalezisko kafla figuralnego z tego miasta. Ponadto w tomie 10 znajduje się przeglądowy artykuł dotyczący historii badań napływu monet rzymskich na ziemie polskie (Jarosław Bodzek, Kamil Kopij, Szymon Jellonek, Barbara Zając).

Szczegółowe dane oraz dostęp typu open access do całej treści na stronie czasopisma. Polecamy!

Promocyjny egzemplarz papierowy można otrzymać zamawiając jakąkolwiek inną pozycję w naszej księgarni internetowej.

Volume 10 contains several texts about prehistoric bronzes: soceted axes of the Passau type (W. Blajer), as well as Pomeranian hollow ankle rings and kidney bracelets, and about the context of the hoard from Gdynia-Karwiny consisting of these objects (K. Dzięgielewski, A. Longa, J. Langer, M. Moskal-del Hoyo). A large part of the volume is occupied by two large texts devoted to Celtic settlement in Silesia (P. Dulęba). K. Michalczewski and J. Bulas analyse rarely identified bone tools (scrapers) from the Pre-Roman and Roman periods. An important part of the issue are texts on new studies in multicultural sites (mainly from the Roman period) in Lesser Poland (M. Kasiński, J. Bulas, M. Okońska, J. Zagórska-Telega, J. Pikulski, A. Szczepanek). D. Niemiec analyses the 13th-century Kraków fortifications in detail, and P. Kowalczyk-Matys discusses the unique, 16th-century figural tile find from this city. In addition, volume 10 contains a review article on the history of research on the inflow of Roman coins to Polish lands (J. Bodzek, K. Kopij, S. Jellonek, B. Zając).

Detailed data and open access to all content on the journal’s website. We recommend!

A promotional paper copy can be obtained by ordering any other item in our online bookstore.