PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Plany i mapy historyczne rejonu Igołomi i Wawrzeńczyc

DOI: 10.33547/Igolomia2021.02

Plany i mapy historyczne rejonu Igołomi i Wawrzeńczyc / Plans and historical maps of the Igołomia and Wawrzeńczyce regions

by Jarosław Sadowski 1

1 – Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River, wydanie 2, Igołomia – Pękowice: Profil-Archeo, 2021, pp. 9-34.

W tekście podjęta jest próba analizy archiwalnych map rejonu wsi Wawrzeńczyce i Igołomia w województwie małopolskim od wieku XVII do połowy wieku XX. Opisywany obszar podlegał w tym czasie wielu przekształceniom, zmieniał swoją przynależność administracyjną, a nawet państwową. Pojawiały się różne formy działalności gospodarczej, wznoszono obiekty przemysłowe i religijne. Wiele tych procesów można zaobserwować na powstających od połowy XVII wieku planach i mapach małoskalowych i średnioskalowych. Tylko niektóre z opisanych w niniejszym artykule obiektów przetrwały do dnia dzisiejszego. Niewiele więcej istnieje w świadomości obecnych mieszkańców tego obszaru. Jednym z najciekawszych odkryć poczynionych podczas analizy map archiwalnych jest dawne założenie parkowe o nazwie Ochodza na obszarze byłej wsi Wolica, które wciąż czeka na swoje szczegółowe opisanie.

The text is an attempt to analyse archival maps of the Wawrzeńczyce and Igołomia villages in the Małopolska Province, dated from the 17th to the mid–20th century. The described area underwent many transformations during that time, changing its administrative and even state affiliation. Various forms of economic activity appeared, while industrial and religious facilities were built. Many of these processes can be seen on small-scale and medium-scale maps created since the mid-seventeenth century. Only some of the objects described in this article have survived to this day. Most of this is no longer on the minds of the current inhabitants of this area. One of the most interesting discoveries made during the analysis of archival maps is the former park foundation called Ochodza in the area of the former village of Wolica, which is still waiting for its detailed description.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *