PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

2. Katalog obiektów i znalezisk luźnych

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.02

Katalog obiektów i znalezisk luźnych (Catalogue)

by Dorota Pogodzińska 1

1 – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10, Radom – Pękowice: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Wydawnictwo Profil-Archeo, pp. 11-65.

Abstract: The catalogue comprises of the detailed description of a total of 65 Przeworsk culture features that were discovered in the Żelazna Nowa cemetery, along with the typology and the state of preservation of their furnishings. An additional list regards a characteristics of 379 small finds from the site.