PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Elementy osprzętu wieży i okucia budowlane / Elements of the auxiliary equipment and construction fittings of the tower

DOI: 10.33547/Lubenov2022.07

Elementy osprzętu wieży i okucia budowlane / Elements of the auxiliary equipment and construction fittings of the tower

by Hubert Augustyniak 1

1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 95–115. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

 

Spośród licznych zabytków metalowych wydobytych w trakcie badań ratowniczych przy dawnej wieży rycerskiej w Lubrzy, znaczną ich część zinterpretowano jako pozostałości osprzętu budowlanego obiektu. Łącznie było to 495 przedmiotów wśród których wyróżniono następujące grupy zabytków: gwoździe, klucze i elementy kłódek, zawiasy i elementy służące do zamykania drzwi, okucia i sztaby oraz inne bliżej nieokreślone przedmioty. Spośród wszystkich najliczniej wystąpiły gwoździe, których ogółem zebrano w trakcie badań 445 sztuk. Pozostałe zabytki wystąpiły w mniejszej liczbie, spośród których najwięcej było elementów związanych z mocowaniem i zamykaniem drzwi, nieco mniej wszelkiego rodzaju okuć oraz kilka przedmiotów o nieokreślonej funkcji. Zbiór ten wzbogaca naszą wiedzę na temat wyposażenia i dawnych technik budowlanych stosowanych w tego typu obiektach.

Among the numerous metal relics excavated during rescue research works at the motte-and bailey castle in Lubrza, a significant part of them has been interpreted as the remains of the building’s fittings. There were 495 items in total, among which the following groups of relics were documented: nails, keys and padlock elements, hinges and other parts used to close doors, fittings, bars, and other unspecified items. The most numerous were nails – as many as 445 were collected during the excavations. The remaining types of artifacts appeared in smaller numbers. The second most frequent were items for fitting and closing doors, as well as a variety of different fittings and a few items with an undefined function. This collection enriches our knowledge of equipment and old construction techniques used in these types of facilities.