PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Igołomia i Wawrzeńczyce – dwa kościoły przy Wielkiej Drodze

DOI: 10.33547/Igolomia2020.10

Igołomia i Wawrzeńczyce – dwa kościoły przy Wielkiej Drodze
Igołomia and Wawrzeńczyce – two churches by the Great Road

by Monika Kamińska 1

1 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 53; 31-007 Kraków

In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River, Igołomia – Pękowice: Profil-Archeo, 2020, pp. 175-203.

 

Kościoły parafialne w Igołomi i Wawrzeńczycach zostały ufundowane w średniowieczu. Ich obecny wygląd to efekt wielowiekowych przemian. Wawrzeńczyce były własnością kościoła – najpierw wrocławskich premonstratensów, a następnie, do schyłku XVIII w., biskupów krakowskich. Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny został ufundowany przez biskupa Iwona Odrowąża. W 1393 roku odwiedziła go para królewska – Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło. W XVII w. świątynia ucierpiała wskutek najazdu szwedzkiego, a następnie pożaru. Kościół został też uszkodzony podczas działań wojennych w 1914 roku. Obecny jego wystrój powstał po II wojnie światowej. Igołomia była częściowo własnością benedyktynów tynieckich, a częściowo przynależała do kolegiaty pod wezwaniem św. Floriana na Kleparzu w Krakowie. Pierwsze wzmianki o kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pochodzą z 1. ćw. XIV wieku. W 1384 roku w miejsce drewnianego wzniesiony został kościół ceglany. Dzieje kościoła igołomskiego znane są dopiero od 2. poł. XVIII wieku. Wtedy został odnowiony, a w 1869 roku rozbudowany. Zniszczenia po I wojnie światowej zapoczątkowały prace remontowe we wnętrzu, kontynuowane od lat 20. XX wieku.

The parish churches in Igołomia and Wawrzeńczyce were founded in the Middle Ages. Their current appearance is the result of centuries of change. Wawrzeńczyce was an ecclesial property – first of Wrocław Premonstratens, and then, until the end of the 18th century, of Kraków bishops. The Church of St. Mary Magdalene was funded by the Bishop Iwo Odrowąż. In 1393 it was visited by the royal couple Jadwiga of Poland and Władysław Jagiełło. In the 17th century the temple suffered from the Swedish Invasion, and then a fire. The church was also damaged during World War I in 1914. The current furnishing of the church was created to a large extent after World War II. Igołomia was once partly owned by the Benedictines of Tyniec, and partly belonged to the Collegiate Church of St. Florian in Kleparz in Kraków. The first mention of the parish church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary comes from the first quarter of the fourteenth century. In 1384, a brick church was erected in place of a wooden one. The history of the Igołomia church is known only from the second half of the 18th century, as it was renovated and enlarged in 1869. The destruction after World War I initiated interior renovation work, continuing until the 1920s.