PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Copper in Early Egypt

Copper in Early Egypt

Autor/Author: Marcin Czarnowicz

Wydawcy/Publishers: Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków, Profil-Archeo Publishing House
Opis/Physical description: oprawa miękka/softcover; format: 165 × 235 mm; liczba stron/pages: 137; year of publication/rok wydania: 2021

Cena/Price: 36 zł (Buy now/Kup teraz)
ISBN: 978-83-956708-4-8 (Institute of Archaeology JU); 978-83-66579-10-1 (Profil-Archeo Publishing House)

DOI: 10.33547/Czarnowicz2021_Copper

The book is a result of research project financed by the National Science Center (Poland) entitled „The comparative analyzes of Early Bronze Age Egyptian and Southern Levantine copper tools including the influences from the Arabian Peninsula and Mesopotamia region.” In recent years, the wide application of laboratory methods in provenance research popularized the study of the origin of raw materials used in the production of tools in the Near East. Unfortunately, the current law on the protection of monuments effectively prevents the development of this type of studies in Egypt. Despite the progress of field and laboratory work, archaeologists still struggle with the problems of chronological and even functional interpretation of the first Egyptian copper products, especially tools and weapons. In the presented analysis, Marcin Czarnowicz (Jagiellonian University) adopts a typologically oriented approach, taking into account a broad comparative perspective, aimed at studying the relations with the Levant. This region, including the Sinai Peninsula, was the main supplier of copper for predynastic Egypt. The book presents the typological development of the early forms of copper products against the background of the changing economic relations between the two regions in the 4th millennium BC.

Książka jest rezultatem projektu sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „The comparative analyses of Early Bronze Age Egyptian and Southern Levantine copper tools including the influences from the Arabian Peninsula and Mesopotamia region”. W ostatnich latach szeroka aplikacja metod laboratoryjnych w badaniach proweniencyjnych spopularyzowała studia nad pochodzeniem surowców używanych do produkcji narzędzi na Bliskim Wschodzie. Niestety, obowiązujące prawo ochrony zabytków skutecznie powstrzymuje rozwój tego rodzaju studiów w Egipcie. Pomimo postępów prac terenowych i laboratoryjnych archeolodzy wciąż borykają się też z problemami interpretacji chronologicznej, a nawet funkcjonalnej pierwszych egipskich wyrobów miedzianych, w tym zwłaszcza narzędzi i broni. W prezentowanej analizie Marcin Czarnowicz (Uniwersytet Jagielloński) przyjmuje podejście zorientowane typologicznie, uwzględniające  szeroką perspektywę porównawczą, nakierowaną na badanie związków z Lewantem. Ten region, łącznie z Półwyspem Synaj, był głównym dostarczycielem surowca miedzianego dla predynastycznego Egiptu. Książka prezentuje rozwój typologiczny wczesnych form wyrobów miedzianych na tle zmieniających się relacji gospodarczych pomiędzy tymi dwoma regionami w ciągu IV tysiąclecia p.n.e.