PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

5. Wyroby krzemienne

DOI: 10.33547/ODA-SAH.09.Wil.05

Wyroby krzemienne (Flint artefacts)

by Tomasz Boroń 1

1 – Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

In: Piotr Włodarczak (ed.) 2019. Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 9, Kraków – Niepołomice – Pękowice: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”, Wydawnictwo Profil-Archeo, pp. 61-88.

Abstrakt: W obiekcie 15 ze stanowiska 10 w Wilczycach odkryto bogaty i urozmaicony zestaw zabytków krzemiennych. Składają się na niego artefakty o wyjątkowo zróżnicowanej strukturze technologicznej i surowcowej, co umożliwia podjęcie szczegółowej analizy wytwórczości krzemiennej w kulturze ceramiki sznurowej. Inwentarz tworzy: półsurowiec odłupkowy i łuszczniowy (69 sztuk), wiórowy (30 sztuk ) oraz narzędzia (45 sztuk). Wśród zdeponowanego półsurowca odłupkowego wydzielono okazy pochodzące z produkcji siekier czworościennych. Natomiast na podstawie znacznej ilość półsurowca wiórowego zrekonstruowano techniki eksploatacji. Stwierdzono, że wióry pozyskiwano metodą rdzenia jednopiętowego, rdzenia wielopiętowego (o zmienionej orientacji) oraz metodą rdzenia o dwóch przeciwstawnych piętach. W skład inwentarza narzędziowego wchodzi m.in. zestaw siedmiu siekier, a także 29 grocików krzemiennych. Obecne są także rozmaite formy narzędzi nożowatych – charakterystycznych dla grobów kultury ceramiki sznurowej.

Słowa kluczowe: Wilczyce, eneolit, kultura ceramiki sznurowej, krzemieniarstwo, krzemień świeciechowski

Abstract: Feature 15 at Wilczyce site 10 yielded a rich and diversified collection of flint artefacts. The assemblage is distinguished by remarkable diversity in terms of its technological and raw material structure, allowing for a detailed analysis of flint knapping in the Corded Ware Culture. The assemblage is comprised of flakes and splintered pieces (69 pieces), blades (30 pieces), and tools (45 pieces). Among the flakes, pieces originating from manufacture of rectangular axes have been identified. The significant number of flakes in the assemblage made it possible to identify the exploitation techniques. It has been concluded that blades were obtained from single-platform cores, multi-platform cores (with changed orientation), and from cores with two opposite platforms. The tools included, among other forms, a set of seven axes and 29 flint arrowheads. There also were various knife-like tools characteristic of Corded Ware Culture graves.

Keywords: Wilczyce, Eneolithic, Corded Ware Culture, flint knapping, Świeciechów flint

Get this chapter (soon)