PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

3. Ceramika naczyniowa

DOI: 10.33547/ODA-SAH.09.Wil.03

Ceramika naczyniowa (Ceramic vessels)

by Piotr Włodarczak 1

1 – Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków

In: Piotr Włodarczak (ed.) 2019. Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 9, Kraków – Niepołomice – Pękowice: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wydawnictwo Profil-Archeo, pp. 31-53.

Abstrakt: W obiekcie 15 ze stanowiska 10 w Wilczycach odkryto zestaw 14 naczyń ceramicznych: siedmiu pucharów, pięciu amfor i dwóch naczyń miniaturowych. Niektóre formy zachowały się kompletne, pozostałe – zgniecione przez zawalisko niszy – udało się w całości zrekonstruować. Zabytki te zostały złożone na dnie obiektu o konstrukcji niszowej, w różnych miejscach zachodniej części komory – w sposób charakterystyczny dla grobów grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej. Jest to najliczniejszy zbiór naczyń z obszaru Małopolski. Zarówno amfory, jak i puchary prezentują cechy stylistyczne charakterystyczne dla starszego etapu fazy grobów niszowych w Małopolsce, nawiązując zarazem do zespołów fazy II z Czech i Niemiec Środkowych. Także pod względem technologicznym znaleziska te różnią się od „klasycznej” ceramiki grupy krakowsko-sandomierskiej. Uwagę zwracają także nawiązania typologiczne i stylistyczne do naczyń kultury złockiej i kultury amfor kulistych. W skład zespołu wchodzi również jeden puchar wykonany w stylistyce kultury środkowodnieprzańskiej. Jest odmienny także pod względem technologicznym: w masie ceramicznej jest obecna liczna domieszka mineralna. Obiekt 15 z Wilczyc dostarcza więc kolejnego przykładu współwystępowania naczyń o odmiennych koneksjach kulturowych, z których niektóre mogą pochodzić z odległych regionów.

Słowa kluczowe: Wilczyce, eneolit, kultura ceramiki sznurowej, ceramika

Abstract: A set of 14 ceramic vessels was discovered in feature 15 in site 10 at Wilczyce, comprising seven beakers, five amphoras, and two miniature vessels. Some of them survived in full, and the rest – crushed by the collapsed niche – could be fully reconstructed. The vessels were placed at the bottom of the niche, in various places in the western part of the chamber – in a manner characteristic of burials of the Kraków-Sandomierz group of the Corded Ware culture. They are the largest vessel assemblage in Lesser Poland. Both the amphoras and the beakers reveal stylistic features characteristic of the older stage of the niche grave phase in Lesser Poland, referring at the same time to assemblages from phase II in Bohemia and Central Germany. The discussed vessels differ from ‘classic’ Kraków-Sandomierz pottery in terms of technology, as well. Also worthy of note are typological and stylistic references to Złota culture and Globular Amphora culture vessels. The assemblage also includes one beaker manufactured in a style characteristic of the Middle Dnieper culture. This beaker stands out in terms of technology as well: the ceramic mass contains abundant mineral temper. Thus, feature 15 from Wilczyce provides another example for co-occurrence of vessels having different cultural connections, some of which may originate from very distant areas.

Keywords: Wilczyce, Eneolithic, Corded Ware Culture, pottery

Get this chapter (soon)