PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

15. Obiekt grobowy kultury ceramiki sznurowej: trójwymiarowa rekonstrukcja, wizualizacja i wirtualna archeologia

DOI: 10.33547/ODA-SAH.09.Wil.15

Obiekt grobowy kultury ceramiki sznurowej: trójwymiarowa rekonstrukcja, wizualizacja i wirtualna archeologia (The sepulchral feature of the Corded Ware Culture – three-dimensional reconstruction, visualisation, and virtual archaeology)

by Maciej Krawczyk 1

1 – independent researcher; e-mail: maciejro.krawczyk@gmail.com

In: Piotr Włodarczak (ed.) 2019. Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 9, Kraków – Niepołomice – Pękowice: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”, Wydawnictwo Profil-Archeo, pp. 155-168.

Abstrakt: Wirtualna rekonstrukcja obiektu 15 ze stanowiska 10 w Wilczycach powstała aby realizować cele naukowe, być narzędziem badawczym, a jedynie przy okazji generować atrakcyjne, fotorealistyczne ilustracje. Zasadniczym jej celem jest odtworzenie wyglądu jamy, jej formy, wielkości i dostępności. Starano się także odtworzyć rozmieszczenie wyposażenia i relacje występujących pomiędzy poszczególnymi jego elementami. W tym celu wykorzystano w maksymalnym stopniu dane dokumentacyjne z prac wykopaliskowych i późniejszej analizy materiału. Do rekonstrukcji zastosowano szeroką gamę oprogramowania komputerowego. Efekt prac umożliwia spojrzenie na prahistoryczny obiekt z uwzględnieniem trzech wymiarów. Dzięki temu można właściwie ocenić relacje pomiędzy poszczególnymi wielkościami: niszy oraz zabytków. Czytelniejszy jest również kształt konstrukcji grobowej. Dokonano także próby rekonstrukcji pierwotnego położenia przemieszczonych elementów wyposażenia.

Słowa kluczowe: Wilczyce, eneolit, kultura ceramiki sznurowej, grób niszowy, obrządek pogrzebowy, wirtualna rekonstrukcja, modelowanie 3D

Abstract: A virtual reconstruction of feature 15 from Wilczyce site 10 was developed primarily for scientific purposes, as a research tool, and only incidentally to generate attractive, photorealistic illustrations. Its basic goal was to reconstruct the appearance of the niche, its form, size, and availability. In addition, efforts were made to reconstruct the arrangement of the grave goods and the relationships among their particular elements. Towards this end, maximum use was made of the data originating from the field works documentation and that generated by subsequent analysis of the retrieved material. The reconstruction was developed using a wide spectrum of software. The result allows for three-dimensional observation of the prehistoric feature. This makes it possible to correctly asses size proportions of both the niche and the artefacts. In addition, the virtual reconstruction makes the form of the sepulchral complex more legible. An attempt was also made to reconstruct the original positions of the displaced elements of the furnishings.

Keywords: Wilczyce, Eneolithic, Corded Ware Culture, niche grave, funeral rite, virtual reconstruction, 3D modelling

Get this chapter (soon)