PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

12. Muszle ślimaków

DOI: 10.33547/ODA-SAH.09.Wil.12

Muszle ślimaków (Gastropod shells)

by Aldona Kurzawska 1

1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

In: Piotr Włodarczak (ed.) 2019. Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 9, Kraków – Niepołomice – Pękowice: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”, Wydawnictwo Profil-Archeo, pp. 143-145.

Abstrakt: Na stanowisku 10 w Wilczycach, w bogatym inwentarzu grobu nr 15 odkryto niewielki depozyt muszli. Składał się z sześciu średnich okazów muszli ślimaka winniczka – Helix pomatia. Gatunek ten występuje lokalnie, a jego muszle znalezione na stanowisku pozbawione są śladów wskazujących na wykorzystanie ich przez człowieka. O wyjątkowości znaleziska świadczy grobowy kontekst ich odkrycia. Z pewnością możemy stwierdzić, że odkryte muszle nie były ozdobami. Brak również na nich innych śladów, które świadczyłyby o ich wykorzystaniu np. w celach konsumpcyjnych. Są jednak w różnym stopniu uszkodzone, a niewielkie otwory pozostawione przez drapieżniki, na dwóch muszlach, wskazują, że prawdopodobnie do grobu trafiły nie mięczaki, lecz puste muszle. Najbardziej prawdopodobne wydaje się intencjonalne złożenie muszli do grobu. Nie jest jednak jasne z jakich powodów je tam umieszczono.

Słowa kluczowe: Wilczyce, eneolit, kultura ceramiki sznurowej, ślimak winniczek

Abstract: In site 10 at Wilczyce, in the rich inventory of grave 15 a small deposit of shells was discovered. It consisted of six mid-sized shells of the Roman snail Helix pomatia. The species occurs in the region, and the discovered shells bore no traces indicative of their use by humans. The exceptionality of the discovery lies in its sepulchral context. The shells were certainly not ornaments, and there are no traces suggesting they are consumption waste either. However, the shells are damaged to varying extents, and small holes left in two shells by predators indicate that most likely empty shells rather than snails were placed in the grave. The most likely interpretation seems to the intentional deposition of shells to grave, although the reasons behind such an action remain unclear.

Keywords: Wilczyce, Eneolithic, Corded Ware Culture, Roman snail

Get this chapter (soon)