PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

10. Wytwory kościane i rogowe

DOI: 10.33547/ODA-SAH.09.Wil.10

Wytwory kościane i rogowe (Bone and antler artefacts)

by Tomasz Boroń 1

1 – Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

In: Piotr Włodarczak (ed.) 2019. Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 9, Kraków – Niepołomice – Pękowice: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”, Wydawnictwo Profil-Archeo, pp. 131-138.

Abstrakt: W obiekcie 15 ze stanowiska 10 w Wilczycach odkryto zestaw narzędzi kościanych i rogowych, w skład którego weszło większość typów charakterystycznych dla inwentarzy grobowych kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wśród wytworów tych wyróżniono: dłuta, szydła, pałeczki oraz kliny. Znaleziono także rurkowaty przedmiot z nacięciami (paciorek?) – unikatowy  skali Małopolski. Większość narzędzi stanowią natomiast formy typowe, znajdujące analogie w innych małopolskich grobach. Także sposób ich wykonania oraz selekcja gatunkowa kości nie odbiega najczęściej o norm stwierdzonych dla stanowisk grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej.

Słowa kluczowe: Wilczyce, eneolit, kultura ceramiki sznurowej, obróbka kości i poroża

Abstract: A set of bone and antler tools was found in feature 15 at Wilczyce site 10, which included most of the tool types characteristic of Corded Ware Culture grave inventories in Lesser Poland. The following tools were identified: chisels, awls, batons, and wedges. In addition, a tube-shaped artefact with incisions was found (perhaps a bead), unique in Lesser Poland. Most of the tools represent typical forms, with analogies in other Lesser Poland graves. Their manufacture and choice of bones of particular animal species also do not diverge from standards recorded in sites linked with the Kraków-Sandomierz group of the Corded Ware Culture.

Keywords: Wilczyce, Eneolithic, Corded Ware Culture, bone and antler processing

Get this chapter (soon)