PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Etyka publikacji

 English version at the bottom of the page

Etyka publikacji i oświadczenie o nadużyciach

Wydawnictwo Profil-Archeo oświadcza, iż stosuje się do zasad Komitetu Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics – COPE). Wytyczne Komitetu dotyczące etyki publikacyjnej można pobrać ze strony: http://www.publicationethics.org.

Wydawnictwo Profil‐Archeo nie toleruje wykroczeń w działalności autorskiej, w tym plagiatów, dublowania publikacji, tzw. autorstwa honorowego lub gościnnego, sugestii rzekomych zewnętrznych recenzentów, fabrykowania danych itp. Wszystkie manuskrypty są dokładnie sprawdzane pod kątem wszystkich rodzajów nieetycznych zachowań. Autorzy proszeni są o podanie niezbędnych szczegółów dotyczących wkładów autorskich w ich dzieła (oświadczenia o autorstwie od wszystkich autorów), a także informują redaktora o źródłach finansowania publikacji, jeśli źródła te pochodzą spoza Wydawnictwa.

 

Obowiązki redaktora

Komitet wydawniczy Wydawnictwa oraz redaktorzy prowadzący poszczególne serie podejmują decyzję o zakwalifikowaniu do publikacji poszczególnych prac. Redaktorzy i recenzenci traktują wszystkie manuskrypty jako poufne dokumenty, których się nie pokazuje lub omawia z innymi osobami, o ile nie wyrazi na to zgody odpowiedni redaktor. Redaktor ocenia manuskrypty pod względem merytorycznym, bez względu na charakter autorów lub ich macierzystej instytucji. Redaktorzy i zespół redakcyjny nie mogą ujawniać żadnych informacji odnośnie manuskryptów nikomu poza autorem-korespondentem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, oraz, w stosownych przypadkach, innym konsultantami redakcji. W przypadku dochodzenia w sprawie nadużyć, redaktor naczelny może ujawniać materiały stronom trzecim.

Gdy czytelnicy, autorzy lub redaktorzy zauważą autentyczne błędy w opublikowanych pracach, Wydawnictwo podejmie wszelkie starania aby jak najszybciej opublikować korektę. Jeśli błąd sprawia, że praca lub istotne jej fragmenty są nieodpowiednie, monografia/rozdział powinny zostać wycofane z obiegu z wyjaśnieniem powodu ich wycofania.

Jeśli czytelnicy, recenzenci lub inne osoby zgłaszają poważne obawy autorsko-prawne dotyczące zawartości danej pracy naukowej, redaktor naczelny początkowo skontaktuje się z autorami, aby pozwolić im odpowiedzieć na wskazane wątpliwości. Jeśli ta odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, redaktor serii zajmie się tym na poziomie instytucjonalnym. W przypadku poważnych przewinień redaktor naczelny może podjąć decyzję o wycofaniu publikacji, nawet jeśli dochodzenie przeprowadzone przez instytucję lub organ państwowy nie zostało zakończone takim zaleceniem.

 

Obowiązki recenzentów

Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i poprzez komunikację redakcji z autorem może również pomóc autorowi w ulepszeniu książki. Od recenzentów oczekuje się, że dostarczą konstruktywnych komentarzy do manuskryptu, które pomogą autorowi (autorom) zrewidować go pod kątem wyższych standardów i jakości. Recenzenci, którzy czują się niekompetentni w zakresie, którego dotyczą badania referowane w manuskrypcie lub wiedzą, że ich szybka weryfikacja nie jest możliwa, powinni powiadomić redaktora i nie podejmować się procesu recenzji. Recenzenci powinni traktować jako poufne wszelkie manuskrypty otrzymane do recenzji. Rękopisy nie powinny być pokazywane ani omawiane z innymi osobami, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez redaktora.

Recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je argumentami. Do zadań recenzenta należy także zidentyfikowanie odpowiednich opublikowanych prac, które nie zostały zacytowane przez autorów. Każde stwierdzenie, że daną obserwację, fakt lub argument naukowy wcześniej opublikowano w innymi miejscu, powinno być podparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie podobieństwo treści lub „nakładanie się” rozpatrywanego manuskryptu i wszelkich innych opublikowanych prac, o których ma wiedzę.

Recenzenci nie powinni podejmować się oceniania prac, wobec których mogą wynikać dla nich konflikty interesów, wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji lub powiązań z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji związanych z recenzowanymi pracami.

 

Obowiązki autorów

Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis prac, jakie przeprowadzono, a także obiektywną dyskusję ich wartości. Dane źródłowe powinny być dokładnie przedstawione w zgłaszanym maszynopisie. Książka lub rozdział powinny zawierać wystarczające szczegóły i odniesienia, tak aby umożliwić innym ocenę danej pracy. W uzasadnionych przypadkach autorzy proszeni są o podanie surowych danych źródłowych do przeglądu redakcyjnego i powinny być także przygotowani do ich publicznego udostępnienia. Dostęp do takich danych powinien być w każdym razie przygotowany do przechowywania w rozsądnym zakresie czasu po publikacji.

Wydawnictwo „Profil‐Archeo” sprawdza oryginalność manuskryptów na podstawie doświadczenia i znajomości aktualnej literatury przez redakcję, a także za pomocą odpowiednich narzędzi antyplagiatowych (on-line i off-line). Autorzy powinni upewnić się, że przesłane prace są oryginalne i nie zostały wcześniej opublikowane w tym samym lub w innym języku. Wykorzystane dzieła innych osób muszą być odpowiednio oznaczone (zacytowane). Należy przestrzegać odpowiednich praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.) i konwencji. Materiały chronione prawem autorskim (np. tabele, ryciny lub obszerne cytaty) powinny być używane wyłącznie na zasadach dozwolonego użytku lub za wiedzą i zgodą zainteresowanych. Zawsze należy właściwie wskazać na uznanie pracy innych osób.

Autorstwo musi być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację raportowanego badania. Wszyscy, którzy wnieśli znaczące wkłady powinni zostać wymienieni jako współautorzy. W przypadku osób, które uczestniczyły w niektórych istotnych aspektach projektu badawczego zaleca się potwierdzenie ich udziału w podziękowaniach lub wymienienie ich jako współautorów, pod warunkiem zapoznania się przez nich i krytycznej rewizji manuskryptu. Główny autor (korespondujący) powinien upewnić się, że na liście autorów znajdują się wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu dzieła, a wykluczone są wszystkie nie biorące udziału, a także powinien zapewnić, aby wszyscy współautorzy wyrazili zgodę na publikację i zatwierdzili ostateczną wersję pracy. Główny autor bierze na siebie odpowiedzialność za dostarczenie do wydawnictwa oświadczeń dotyczących autorstwa podpisanych przez pozostałych autorów.

Wszystkie osoby lub organizacje, które wniosły wkład w pracę, ale nie spełniają kryteria autorstwa, powinny być uwzględnione w rozdziale Podziękowania.

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w odpowiednim miejscu maszynopisu wszelkie finansowe lub inne merytoryczne konflikty interesów, mogące być odebranymi jako wpływające na wyniki lub interpretację ich rękopisu. Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla projektu powinny zostać ujawnione.

Gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim opublikowanym dziele, to jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia redaktora lub wydawcy serii i współpracy z nimi w celu korekty lub wycofania publikacji z obiegu.

Publication ethics and malpractice statement

Profil-Archeo Publishing House adheres to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE). The COPE’s code of conduct guidelines are available here: http://www.publicationethics.org.

Profil‐Archeo has no tolerance for academic misconduct, including duplicate publication, plagiarism, ghost authorship, guest authorship, fake external reviewer suggestions, fabrication of data, etc. All manuscripts are investigated meticulously regarding any potential unethical conduct. Authors are asked to provide necessary details of contributions made to their manuscripts (sign a statement of authorship), as well as inform the editor of sources of the publication’s financing, if applicable.

 

Editor’s responsibilities

Internal committee of the Profil-Archeo Publishing House as well as editors of each series are responsible for deciding which of the manuscripts should be published. Editors and reviewers treat all manuscripts as confidential documents do not show to or discussed with others except if authorized by the editor. The editor evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to the nature of the authors or the host institution. The editors and editorial staff must not disclose any information about manuscripts to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, and other editorial advisers as appropriate. In the case of a misconduct investigation, the editor‐in‐chief may disclose material to third parties.

When genuine errors in published work are pointed out by readers, authors, or editors, a correction will be published as soon as possible. If the error makes the work or substantial parts of it inappropriate, the monograph/chapter should be retracted with an explanation as to the reason for retraction. If serious concerns are raised by readers, reviewers, or others, about the conduct, validity, or reporting of academic work, the editor‐in‐chief will initially contact the authors and allow them to respond to the concerns. If that response is unsatisfactory, the series editor will take this to the institutional level. Editor‐in‐chief may decide to retract a manuscript if a serious misconduct has happened even if an investigation by an institution or national body does not recommend it.

 

Reviewers’ responsibilities

Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the book. Reviewers are expected to provide constructive comments on the manuscript that help the author(s) to revise the manuscript in higher standards and quality. Reviewers that feel unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process. The reviewers should treat as confidential document any manuscripts received for review. They manuscript should not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Reviewers should express their views clearly with supporting arguments. Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

 

Authors’ responsibilities

Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the manuscript. A book/chapter should contain sufficient detail and references to permit others to evaluate the work. Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review, and should be prepared to provide public access to such data and should in any event be prepared to retain such data for a reasonable time after publication.

“Profil‐Archeo” checks the originality of the manuscripts basis of the experience and knowledge of the current literature by editorial staff and/or by means of the relevant antiplagiarism tools (on‐line and off‐line). Authors should ensure that submitted work is original and has not been published elsewhere in any language, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted. Applicable copyright laws and conventions should be followed. Copyright material (e.g. tables, figures or extensive quotations) should be reproduced only as fair use or with appropriate permission and acknowledgement. Proper acknowledgment of the work of others must always be given.

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co‐authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors (in cases they knew and critically reviewed the manuscript). The corresponding author should ensure that all appropriate co‐authors and no inappropriate co‐authors are included on the paper, and that all co‐authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication. The corresponding author assumes responsibility for providing the publisher with statements about authorship signed by other authors.

All of the individuals or organizations that made a contribution to the work but they do not meet the criteria for authorship, should be acknowledged in the acknowledgments section of the manuscript. All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the series editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the contribution.