PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Paleolityczna kolonizacja południowych rubieży zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej

DOI: 10.33547/Igolomia2021.04

Paleolityczna kolonizacja południowych rubieży zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej
Palaeolithic colonization of the southern border of the Western Lesser Poland loess highlands

by Jarosław Wilczyński 1

1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Zakład Zoologii Kręgowców, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków

In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River, wydanie 2, Igołomia – Pękowice: Profil-Archeo, 2021, pp. 61-70.

Tekst prezentuje najstarsze ślady osadnictwa ludzkiego z okolic Igołomi i Wawrzeńczyc, pow. Kraków oraz terenów przyległych. Obejmuje on okres czasu od około 35 do 10 tys. lat temu, czyli końca ostatniego zlodowacenia, kiedy obszary Europy zasiedlały grupy łowców-zbieraczy. Niestety z obszaru Polski, a z omawianego terenu w szczególności, pochodzi bardzo mała liczba znalezisk. Najczęściej są to pojedyncze odkrycia tzw. megafauny plejstoceńskiej – głównie kości i zęby mamuta oraz nosorożca włochatego. Niniejsze opracowanie przedstawia między innymi znaleziska ze Stręgoborzyc, szczątki fauny plejstoceńskiej z Wawrzeńczyc oraz odkryte na powierzchni pól skupienie wyrobów krzemiennych z Glewa. Dodatkowo w tekście zawarto informacje na temat stanowisk z obszaru Krakowa-Nowej Huty oraz Jaksic, mające ogromne znaczenie dla poznania osadnictwa górnopaleolitycznego obejmującego mikroregion, którego centralne miejsce zajmują tereny dzisiejszej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

This text presents the oldest traces of human settlement from the area of Igołomia and Wawrzeńczyce, Kraków district and adjacent areas. It covers a period of time from about 35,000 to 10,000 years ago, which is the end of the Last Ice Age, when areas of Europe were inhabited by hunter-gatherer groups. Unfortunately, only a very small number of finds come from Poland, and in particular from the area in question. Most often these are single discoveries of Pleistocene megafauna, mainly bones and teeth of a mammoth and a woolly rhinoceros. This study presents, among others, finds from Stręgoborzyce, remains of Pleistocene fauna from Wawrzeńczyce, and a cluster of flint products from Glew discovered on the surface of a field. In addition, the text contains information on sites from the areas of Kraków-Nowa Huta and Jaksice, which are of great importance for learning about Upper Palaeolithic settlement encompassing the microregion, whose central place is now occupied by the commune of Igołomia-Wawrzeńczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *