PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie / Neolithic flint workshops at the mine in Bębło, site 4, Małopolska

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie / Neolithic flint workshops at the mine in Bębło, site 4, Małopolska

Redaktor/Editor: Elżbieta Trela-Kieferling

Seria/Series: Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 10
Wydawcy/Publishers: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; Wydawnictwo Profil-Archeo
Opis/Physical description: oprawa twarda/hardcover; format: 212 × 295 mm; liczba stron/pages: 204; year and place of publication/rok i miejsce wydania: Kraków 2021

ISBN: 978-83-911543-4-2 (cała seria)
ISBN: 978-83-956157-3-3 (MAK)
ISBN: 978-83-66579-08-8 (Profil-Archeo)

DOI: 10.33547/BMAK.10

 

Przedmiotem tej wieloaspektowej publikacji, wydanej jako 10 tom serii „Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, są materiały z neolitycznej kopalni krzemienia w Bęble, pow. krakowski, pochodzące z badań A. Jury (1935-1936) oraz S. Kowalskiego i J.K. Kozłowskiego (1954), przechowywane obecnie w MAK. Gruntownej, dynamicznej analizie technologicznej materiału krzemiennego (autorstwa E. Treli-Kieferling), zajmującej pokaźną część tomu, towarzyszą teksty poświęcone badaniom kontekstu odkrywkowej kopalni krzemienia jurajskiego w Bęble, a także specjalistyczne analizy materiałów krzemiennych. Są to badania magnetyczne i elektrooporowe (M.M. Przybyła, M. Podsiadło, P. Gruba), analiza danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) (M. Kasiński), analiza traseologiczna (K. Pyżewicz) i zastosowanie metody składanek (J. Zakrzeńska). Rozdziałowi podsumowującemu (E. Trela-Kieferling) towarzyszą wizualizacje kopalni z czasów jej funkcjonowania w środkowym neolicie, w czasach kultury lendzielskiej. Rozpoznanie charakteru i funkcji oraz określenie chronologii względnej stanowiska 4 w Bęble ma kluczowe znaczenie dla uchwycenia obrazu górnictwa krzemienia i technik redukcji stosowanych na obszarze Polski południowej w środkowej fazie tej kultury.

The subject of this multi-faceted publication, published as the 10th volume of the series „Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, are the materials from the Neolithic flint mine in Bębło, Cracow District, from the research of A. Jura (1935-1936), as well as S. Kowalski and J.K. Kozłowski (1954), currently stored at the Cracow Archaeological Museum. Thorough, dynamic technological classification of the flint material (by E. Trela-Kieferling), occupying a substantial part of the volume, is accompanied by texts devoted to research on the context of the Jurassic flint open mine in Bębło, as well as specialist analyses of flint materials. These include magnetic and electrical resistivity tomography (M.M. Przybyła, M. Podsiadło, P. Gruba), analysis of airborne laser scanning (ALS) data (M. Kasiński), traseological analysis (K. Pyżewicz) and the application of the refitting method (J. Zakrzeńska). The concluding chapter (E. Trela-Kieferling) is accompanied by visualisations of the mine from the times of its functioning in the Middle Neolithic, the time of the Lengyel culture. The nature, function and relative chronology of site 4 in Bębło are crucial to the analysis of flint mining and reduction techniques in southern Poland in the middle phase of this culture.

DOI items:

Lokalizacja, historia i stan badań stanowiska 4 w Bęble, pow. krakowski / Site 4 in Bębło, Kraków district: its location and history, and the present

Badania magnetyczne i elektrooporowe na terenie kopalni krzemienia w Bęble, stan. 4, pow. krakowski / Magnetic survey and electrical resistivity tomography at the flint mine in Bębło, Site 4, Kraków district

Stanowisko 4 w Bęble, pow. krakowski, w świetle analizy danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) / Site 4 in Bębło, Kraków district: analysis of data from airborne laser scanning (ALS)

Klasyfikacja technologiczna wyrobów krzemiennych ze stanowiska 4 w Bęble, pow. krakowski / Technological classification of flint artefacts from Site 4 in Bębło, Kraków district

Bębło, stan. 4, pow. krakowski. Badania traseologiczne materiałów krzemiennych / Site 4 in Bębło, Kraków district: microwear analysis of the flint material

Bębło, stan. 4, pow. krakowski. Materiały z badań Stanisława Kowalskiego i Janusza Krzysztofa Kozłowskiego – składanki / Bębło, site 4, Kraków district: the refitting of the material excavated by Stanisław Kowalski and Janusz Krzysztof Kozłowski

Strategie krzemieniarskie i datowanie pracowni nakopalnianych na stanowisku 4 w Bęble, pow. krakowski / Strategies in flint knapping and the dating of workshops at the flint mine in Bębło, site 4, Kraków district

Zakończenie / Conclusion