PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Późnośredniowieczny materiał ceramiczny / The late medieval pottery

DOI: 10.33547/Lubenov2022.08

Późnośredniowieczny materiał ceramiczny / The late medieval pottery

by Sławomir Kałagate 1

1 – Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska, ul. Ceramiczna 2, 65-001 Zielona Góra

In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 117–149. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

 

Przedmiotem opracowania są ułamki późnośredniowiecznych naczyń glinianych, pozyskane w trakcie prac badawczych prowadzonych na zniszczonym stanowisku archeologicznym w Lubrzy, stan. 39. W sumie pozyskano 1185 fragmentów, w większości wypadków „wyrwanych” z kontekstu stratygraficznego. Należy więc ten materiał traktować jako kolekcję, a nie zespół homogeniczny. Zdecydowanie dominujące są tu ułamki naczyń wypalonych w tzw. atmosferze redukcyjnej („siwaków” lub „naczyń stalowoszarych” (grupa II; 97% zbioru). Mniej licznie reprezentowane są naczynia wykonane z glin kaolinitowych lub żelazistych, do których dodano węglan wapnia i wypalone w tzw. atmosferze silnie utleniającej na kolor jasnożółty, żółty lub kremowy (grupa VB) oraz wyroby nazywane prawiekamionkami (niem. Faststeinzeug) (grupa VIIB). Omawiany materiał ceramiczny należy datować dość szeroko na przełom XIII/XIV wieku i XIV wiek. Zdecydowana większość fragmentów pochodzi z naczyń wytworzonych w okresie od przełomu XIII/IV do 1. połowy XIV wieku.

 

The subject of the study is an analysis of fragments of late medieval earthenware obtained during the excavation carried out at the destroyed archaeological site in Lubrza, site 39. A total of 1,185 pottery fragments were recovered, most of them found outside the stratigraphic context. Therefore, this material should be treated as a collection, not as a homogeneous entity. The fragments of pots fired in the reducing atmosphere, often referred to as “gray” or “steel-gray vessels” (group II), strongly prevail (97% of the collection). Less numerous are vessels made of kaolinite or ferruginous clays with a calcium carbonate component and fired in a strongly oxidizing atmosphere to a light yellow, yellow or cream colour (group VB); similarly, much less frequent are products called near-stoneware (Germ. Faststeinzeug) (group VIIB). The discussed ceramic material should be dated quite broadly from the turn of the 13th/14th centuries through the entire 14th century; however, most of the analysed pottery was made during the first half of the 14th century.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *