PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Castrum Lubenov. Wprowadzenie do problematyki / Castrum Lubenov. Introduction

DOI: 10.33547/Lubenov2022.01

Castrum Lubenov. Wprowadzenie do problematyki / Castrum Lubenov. Introduction

by Arkadiusz Michalak 1

1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 7–17. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

 

Artykuł opisuje założenia projektu Castrum Lubenov, którego efektem jest niniejsza książka. Oparty jest przede wszystkim na źródłach archeologicznych pochodzących z ratowniczych badań zniszczonego kompleksu mieszkalno-obronnego w Lubrzy, woj. lubuskie. Głównym jego celem było zbadanie relacji między przedmiotami a ich właścicielami, co osiągnięto dzięki analizie danych archeologicznych w konfrontacji ze źródłami z trzech poziomów: historycznego (jako obiektu należącego do określonego właściciela, zlokalizowanego na średniowiecznym pograniczu Śląska, Wielkopolski i Brandenburgii), architektonicznego (rzeczywistości ograniczonej i determinowanej przez przestrzeń specyficznego, małego obiektu obronnego) i geograficznymi (uwarunkowania środowiskowe lokalizacji wieży). Pozwoliło to na rekonstrukcję biografii artefaktów oraz biografii ich właścicieli. Według założeń projektu przedmioty metalowe traktowano jedynie jako medium pozwalające spojrzeć szerzej na codzienną aktywność mieszkańców gródka, co nadaje książce wymiar studium antropologicznego.

The article describes the objectives of the Castrum Lubenov project, the result of which is this book. It is based primarily on archaeological sources from the rescue survey of a destroyed residential and defense complex in Lubrza, Lubuskie voivodeship (W Poland). The main goal of the study was to examine the relationship between objects and their owners, which was achieved by means of the analysis of archaeological data in confrontation with sources from three levels: historical (as an object belonging to a specific owner, located on the medieval border of Silesia, Greater Poland and Brandenburg), architectural (reality limited and determined by the space of a specific, small fortified facility), and geographic (environmental conditions for the location of the motte-and-bailey castle). This was to allow the reconstruction of the biographies of the artefacts and the biographies of their owners. According to the objectives of the project, metal objects were treated only as a medium allowing for a broader look at the daily activities of the inhabitants of the tower, which gives the book the dimension of an anthropological study.